Kế hoạch hè năm 2019

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC TRƯỜNG MẦM NON MỸ PHÚC   Số: 04  /KH-TrMN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mỹ Phúc, ngày 20 tháng 5  năm 2019   KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động…