Kế hoạch hè năm 2019

Tháng Năm 22, 2019 3:04 chiều
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC

TRƯỜNG MẦM NON MỸ PHÚC

 
Số: 04  /KH-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Mỹ Phúc, ngày 20 tháng 5  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hè 2019

 

– Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

– Căn cứ kế hoạch số 127/KH-PGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2019 về việc tổ chức hoạt dộng hè năm 2019

– Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Trường mầm non Mỹ Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hè năm 2019 của nhà trường như sau:

 1. Đối tượng, nhóm lớp, học sinh, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm
 2. Dự kiến đối tượng, nhóm lớp, học sinh học thêm

 

TT Khối, lớp Số lớp Số học sinh Ghi chú
1 4 – 5tuổi 2 65  
2 3 – 4 tuổi 2 60  
3 Nhà trẻ 24- 36 tháng 2 60  
  Tổng 6 185  

 

 1. Thời gian tổ chức :3 tháng : từ ngày 3/6/2019 đến hết ngày 31/8/ 2019.Thời gian đón/ trả trẻ từ 6h30′ đến 17h30′ các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
 2. Nội dung dạy them, học thêm hè
 3. Nội dung chung:

– Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ;

– Tổ chức hoạt động vui chơi, giáo dục kỹ năng sống cần thiết cho học sinh

– Ôn luyện các lĩnh vực: Phát triển nhận thức, lĩnh vực phát triển thể chất, lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng và xã hội, rèn nền nếp thói quen cho trẻ để chuẩn bi bước vào năm học mới.

 1. Nội dung cụ thể

2.1. Công tác nuôi dưỡng chăm sóc:

 1. Chỉ tiêu

+ Tổ chức nuôi ăn cả 2 khu với 2 bếp ăn tập trung.

+ 100% trẻ học hè ăn tại trường.

+ Trẻ được ăn đúng thực đơn trong ngày, đảm bảo khẩu phần ăn, duy trì việc lưu mẫu thức ăn sau 24 giờ.

+ Vệ sinh cá nhân trẻ sạch sẽ thường xuyên

 1. Biện pháp

+ Kiểm tra khâu cung cấp thực phẩm, chế độ ăn hàng ngày của trẻ

+ BGH kiểm tra thường xuyên việc tổ chức bữa ăn của trẻ ở trường

+ Tổ chức cho trẻ ăn theo đúng thực đơn trong ngày, đảm bảo khẩu phần ăn, lưu mẫu thức ăn sau 24 giờ.

+ Kiểm tra công tác rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng cho trẻ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

2.2. Công tác giáo dục:

 1. Chỉ tiêu

+ 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình theo kế hoạch DTHT hè.

+ Kế hoạch soạn hè đảm bảo đúng chương trình giáo dục mầm non

+ Tổ chức các hoạt động vui chơi, giáo dục các kỹ năng cần thiết cho học sinh.

+ Tổ chức ôn luyện các hoạt động theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình GDMN. Tuyệt đối không được dạy trước chương trình.

 1. Biện pháp

+ BGH duyệt kế hoạch của giáo viên trước khi thực hiện

+ Kiểm tra thường xuyên việc tổ chức dạy thêm hè của giáo viên

+ Tạo mọi điều kiện để giáo viên tổ chức dạy thêm hè có hiệu quả, nhắc nhở giáo viên thường xuyên rèn nền nếp thói quen tự phục của trẻ.

III. Địa điểm.

Nhà trường tổ chức quản lý hè ở cả 2 khu  của Trường Mầm non Mỹ Phúc.

 1. Cơ sở vật chất
 2. Diện tích: 6.832m2
 3. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm:

– Nhà trường có 16 phòng học, 4 phòng chức năng. Có 2 sân chơi đảm bảo an toàn cho trẻ.

– Công trình vệ sinh khép kín sạch sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường

– Có 2 bếp ăn theo quy trình bếp 1 chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 1. 3. Đồ chơi cho trẻ em trong trường học:

– Thiết bị đồ dùng, đồ chơi của nhà trường đảm bảo mức tối thiểu (theo yêu cầu Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; Thông tư Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành sửa  đổi  bổ sung một  số thiết bị quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT, Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non .

– Đồ chơi cho trẻ trong nhà trường bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường.

– Trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu đảm bảo an toàn, sử dụng thuận tiện phục vụ tốt cho việc dạy thêm học thêm.

 1. V. Đội ngũ quản lý dạy thêm, học thêm hè

– Ban giám hiệu: 3 người

–  Tổng số giáo viên, nhân viên đăng ký dạy hè là 21người : Trong đó có 8 giáo viên hợp đồng địa phương, 2 giáo viên biên chế, 11giáo viên hưởng QĐ 60/2011.

– 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng.

– Đủ giáo viên dinh dưỡng ở 2 bếp ăn là 2 giáo viên.

– 2 nhân viên bảo vệ ở 2 khu.

 1. Mức thu, chi tiền tổ chức tổ chức thạy thêm, học thêm hè.
 2. Mức thu tiền:

1.1 Mức thu – chi tiền dạy thêm thứ hè

* Mức thu

– Theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định, Cụ thể là vùng nông thôn là: 15.000đ/cháu/ buổi . Nhưng căn cứ tình hình thực tế của địa phương nhà trường thống nhất mức thu: 20.000đ/ cháu/ ngày x 26 ngày =520.000đ/ cháu/ tháng

 *Phương án chi:

– Ban qu¶n lý c¨n cø ®iÒu 5 môc b cña quyÕt ®Þnh 22/2018/Q§-UBND ngµy 14th¸ng 09 n¨m 2018 cña UBND tØnh Nam §Þnh chi cho c«ng t¸c d¹y thªm cô thÓ:

+ Chi thù lao cho giáo viên trực tiếp làm thêm hè lµ 70%.

+ Công tác quản lý, dạy thêm, học thêm của nhà trường ( bao gồm công tác chủ nhiệm, quản lý nề nếp, kỉ cương, phục vụ, bảo vệ, coi xe và các nhiệm vụ có liên quan) là 15%

+ Chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm là 15%.

 1. 2. Mức thu- chi tiền ăn bán trú:

* Thu tiền ăn: Tiền ăn, tiền chất đốt thu theo trong năm học mức thu tiền ăn:14.000đ/ngày( Cả gạo và chất đốt).

        * Chi tiền ăn:

Trẻ ăn 3 bữa: Mẫu giáo: 1 bữa chính + 2 bữa phụ

Nhà trẻ: 2 bữa chính  + 01 bữa phụ

– Chi tiền ăn theo số lượng trẻ ăn trong ngày và chi hết tiền ăn theo quy định14.000đ/xuất/ngày ( cả gạo và chất đốt).

 1. Dự toán thu chi tiền học thêm hè( Bảng dự tóan thu chi kèm theo )

VII. Công tác quản lý:

– Họp phụ huynh thoả thuận thống nhất mức thu tiền học phí trong dịp hè.

– Tổ chức cho  phụ huynh, làm đơn đăng ký cho trẻ học hè.

– Nhà trường có đủ hồ sơ chăm sóc giáo dục trẻ trong dịp hè.

– Xây dựng chỉ đạo giáo viên các khối lớp xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã soạn.

– Các đồng chí tổ trưởng, khối trưởng phối kết hợp cùng nhà trường theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nề nếp chuyên môn của các lớp, theo dõi mọi hoạt động diễn ra hàng ngày.

– Theo dõi giờ giấc đến lớp và các hoạt động trên lớp của giáo viên.

– Căn cứ tình hình thực tế nhà trường phân công giáo viên, nhân viên làm thêm hè đảm bảo mỗi lớp 2 giáo viên và đủ nhân viên làm dinh dưỡng.

VIII. Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm hè

 1. Chỉ đạo và hoạt động của ban quản lý dạy thêm, học thêm

– Lấy ban quản lý dạy thêm, học thêm ngày thứ 7 làm ban quản lý hè 2019.

– Ban quản lý, có nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên có đủ điều kiện và nguyện vọng dạy thêm, phụ huynh có nguyện vọng cho con học thêm hè, đăng ký và làm đơn.

– Theo dõi kiểm tra đánh giá việc dạy thêm của giáo viên.

– Công khai chế độ thu và sử dụng tiền dạy thêm học thêm trước hội đồng giáo dục nhà trường và với ban đại diện cha mẹ học sinh.

 1. Trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong dịp hè 2019 báo cáo UBND xã và trình Phòng GD&ĐT.

– Theo dõi kiểm tra đôn đốc đánh giá việc dạy thêm học thêm tại trường.

– Ban giám hiệu quản lý cơ sở vật chất thiết bị, kinh phí dạy thêm ra còn có nhiệm vụ qu¶n lý vµ kiÓm tra  việc thực hiện công tác nuôi dưỡng chăm sóc và d¹y thªm häc thªm cña c¸c líp ®Ó ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng d¹y thªm häc thªm.

– Ban giám hiệu phân công luân phiên giáo viên, nhân viên dạy hè đảm bảo chế độ thù lao cho giáo viên, nhân viên đồng thời tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức hoạt động hè cho các cháu phong phú để phụ huynh yên tâm gửi con trong thời gian cho các cháu học hè tại trường, ký duyệt kế hoạch dạy thêm, học thêm, theo dõi quá trình thực hiện của từng giáo viên.

 1. Trách nhiệm của giáo viên

– Giáo viên dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm và cam kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công.

– Đảm bảo đúng nội quy, quy định của việc dạy thêm, học thêm

– Đảm bảo giờ giấc và có kế hoạch soạn giảng phù hợp của từng độ tuổi.

– Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

– Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh hàng ngày cho trẻ.

– Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ trong dịp hè phong phú, thu hút trẻ đặc biệt việc rèn nền nếp, thói quen, kỹ năng sống cho trẻ.

– Giáo viên có nhiệm vụ đảm bảo tốt nội quy, thực hiện tốt các hoạt động của việc dạy thêm đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, người và tài sản của nhà trường.

 1. Dự kiến công tác trọng tâm của nhà trường
Tháng/ năm Nội dung công việc Người thực hiện Kết quả Điều chỉnh
Tháng 5/2019 Tổ chức cho giáo viên, phụ huynh đăng ký dạy thêm- học thêm hè

– Xây dựng kế hoạch dạy thêm học thêm

– Phân công chuyên môn, xếp thời khoá biểu

BGH

 

BQL

 

 

 

BGH

BQL

 

 

   
Tháng 6/2019 – Lên kế hoạch từng khối lớp

– Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn

– Kiểm tra bếp ăn

Quyết toán thu chi

– Xây dựng kế hoạch giáo dục ;tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, ôn luyện cho trẻ. Tổ chức hoạt động vui chơi,  giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Khối trưởng

PHT, Tổ trưởng

 

P .Hiệu trưởng

BQL

Giáo viên

   
Tháng 7/2019 – Lên kế hoạch từng khối lớp

– Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của các lớp

– Kiểm tra dự giờ tổ chức các hoạt động

– Kiểm tra bếp ăn

Quyết toán thu chi

– Xây dựng kế hoạch giáo dục; tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, ôn luyện cho trẻ.Tổ chức hoạt động vui chơi, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Khối trưởng

Ban quản lý

 

PHT, Tổ trưởng

 

Hiệu trưởng

BQL

Giáo viên

   
Tháng 8/2019 – Lên kế hoạch từng khối lớp

– Kiểm tra việc thực hiện công tác dạy thêm

– Kiểm tra bếp ăn

Quyết toán thu chi

– Xây dựng kế hoạch giáo dục; tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, ôn luyện cho trẻ. Tổ chức hoạt động vui chơi, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Khối trưởng

 

PHT, Tổ trưởng

 

Hiệu trưởng

BQL

Giáo viên

   

 

Trªn ®©y là kế hoạch hoạt động hè năm 2019 của trường mầm non Mỹ Phúc. Nhà trường cam kết đảm bảo việc dạy thêm, học thêm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, người và tài sản, thu chi đúng quy định.

Nơi nhận:                               

– Phòng GD&ĐT;

-Lưu VP.

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        Đào Thị Tám